Esőerdő Utazási Iroda

Adatkezelési tájékoztató

Pécsi Utazási Club Kft, Esőerdő Utazási Iroda
Adatvédelmi tájékoztató


I. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Pécsi Utazási Club Kft, Esőerdő Utazási Iroda  (székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43,  weboldal: www.esoerdo.hu, cégjegyzékszám: 01-09-997106)
a továbbiakban mint Esőerdő Utazási Iroda az ügyfelek – az  Esőerdő Utazási Iroda utazói – személyes adatait kezeli.
Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak  ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.
A hivatkozott rendelet a  https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
weboldalon olvasható.

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: a  2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: az Esőerdő Utazási Iroda termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Esőerdő Utazási Irodával utazási szerződést kötők (utazók).  

Az adatkezelés elvei
Az Esőerdő Utazási Iroda minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor
    • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,
    • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése  érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;
    • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,
    • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

II. Az Esőerdő Utazási Iroda az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

Az Esőerdő Utazási Iroda a szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, érdeklődés, hírlevélre való feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

1.) érdeklődés:
        (a) név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
        (b) e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
        (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); 
Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
        (d)

2.) Hírlevélre való feliratkozás 
        (a) név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
        (b) e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
        (c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó); 
A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
        (d)

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

3.) utazási szerződés kötés
        (a) név;
Az ügyfél (utazó) beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
        (b) e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
        (c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); 
A szerződés tárgyának meghatározása.
        (d)

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.


4.) egyedi ajánlatkérés

        (a) név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
        (b) e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
        (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); 
Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
        (d)

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

        (a) név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
        (b) e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
        (c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); 
A szerződés tárgyának meghatározása.
        (d)

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja. 


Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

Az Esőerdő Utazási Irod az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:
    (a) az Esőerdő Utazási Iroda cégcsoportján belül
    (b) az Esőerdő Utazási Iroda vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással); 
    (c) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
    (d) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel. 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba
Az Esőerdő Utazási Iroda jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben 
    • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és
    • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.
Az Esőerdő Utazási Iroda az utazási szerződés megkötése előtt tájékoztatja az utazót az EGT területén kívülre továbbított személyes adatai  2016/679/EU rendeletnek megfelelő védelméről.
Tájékoztatás kérése
Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást az Esőerdő Utazási Iroda által kezelt személyes adatairól:
e-mail cím:
telefon:
levélcím:

III. Az ügyfél, az utazó jogai

Az ügyfél hozzáférési jogai
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
 
Az ügyfél írásban kérheti, hogy az Esőerdő Utazási Iroda Kft. tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.
Az Esőerdő Utazási Iroda a tájékoztatást nem tagadhatja meg. 
Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:
    • az anonim adatokra;
    • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Esőerdő Utazási Iroda a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Esőerdő Utazási Iroda 5.000,-Ft vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni az Esőerdő Utazási Iroda számlája alapján.

A helyesbítéshez való jog
Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.
A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
Nem terjed ki
    • az anonim adatokra,
    • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Esőerdő Utazási Iroda az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.
Az Esőerdő Utazási Iroda a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A törléshez való jog
Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.
Az Esőerdő Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
azokat az Esőerdő Utazási Iroda kezeli és
    • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve
    • a személyes adatok kezelése nem szükségesek az Esőerdő Utazási Iroda által meghatározott célokra,
    • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,
    • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,
    • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Esőerdő Utazási Iroda kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,
    • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező. 

Az Esőerdő Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
Az Esőerdő Utazási Iroda a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. 
Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

Az Esőerdő Utazási Iroda korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.
Az Esőerdő Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
Az Esőerdő Utazási Iroda az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben 
    • az Esőerdő Utazási Irodának  a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és
    • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Esőerdő Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
    • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek az Esőerdő Utazási Iroda jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve
    • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak Esőerdő Utazási Iroda által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Esőerdő Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
Az Esőerdő Utazási Iroda a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén az Esőerdő Utazási Iroda
    • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
    • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
    • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Esőerdő Utazási Iroda az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa az Esőerdő Utazási Iroda adatkezelésébe átadott  személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.
Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbítassa.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Panasz benyújtásához való jog
Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot az Esőerdő Utazási Iroda megnevezett kapcsolattartójával.
Kapcsolattartó: Halmágyiné Tóth Erzsébet
e-mail és telefonszáma: campona@esoerdo.hu és 1/424-0474


Az ügyfél az Esőerdő Utazási Iroda adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.